یکشنبه 26 خرداد 1398
عباس جمشیدی
فرماندار شهرستان بوشهر


 
شرح وظایف فرماندار
 
1- فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالی دولت ، مسئوليت اجرای سياست های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و ساير دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمايند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نيروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غير دولتی را عهده دار خواهند بود.
همچنين نيروهای انتظامی در چارچوب وظايفی كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد. برابر تبصره 
۲ ماده ۱ مصوبه ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالی دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجرای وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهای مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد
2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنيت شهرستان است
3- هدايت و تشكيل مرتب جلسات شورای تامين و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
4- كليه ارگان های عضو شورای تامين و ساير دستگاه های اجرايی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامين و دستوات امنيتی فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهای امنيتی و سياسی را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد
5- پيش بينی و پيشگيری معضلات امنيتی شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست های امنيتی و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتی كليه دستگاه های اجرايی شهرستان در چهارچوب وظايف قانونی آن ها 
6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سياست های عام امنيتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغيه های امنيتی
7- پيشنهاد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورالعمل های مربوطه
8- نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی ، گذرنامه و وظيفه عمومی 
9- جلوگيری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشی های مصوب 
10- برنامه ريزی ، هدايت وايجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز

11- نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات مربوط به ترد د، اقامت ، تابعيت ، استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودين ، مهاجرين و آوارگان
12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقويت شوراهاي اسلامی به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذير و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه
13- تشكيل و هدايت شوراهايی كه مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه
14- ايجاد زمينه های لازم براي تاسيس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سياسی و تخصصی و نظارت بر فعاليت های آن ها به منظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادی های سياسی و اجتماعی
15- اجرا و نظارت بر همه پرسی و كليه انتخاب هايی كه به موجب قانون برگزار مي گردد
16- انجام مطالعات و ارائه پيشنهادات در خصوص تقسيمات كشوری
17- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال
18- ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقا فرهنگی ، سياسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ايجاد هماهنگی بين دستگاه هاي ذی ربط و نظارت بر فعاليت آن ها
19- فراهم آوردن زمينه های مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقيقات
20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامی
21- هدايت و هماهنگی اقدامات مربوط به پيشگيری از منكرات و مفاسد اجتماعی
22- فراهم آوردن زمينه های عدالت اجتماعی و فقر زدايی
23- اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگی لازم به منظور پيشگيری ، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلايای طبيعی از قبيل سيل و زلزله
24- نظارت بر امور ايثارگران و خانواده های معظم شهدا
25- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان
26- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات
27- نظارت و بازرسی از كليه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شركت های دولتی و ساير دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند و نيز نهادهای انقلاب اسلامی ، نيروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌ شهرداری ها و موسسات عمومی غير دولتی به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان های مذكور
28- ارزشيابی عملكرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح
29- فراهم آوردن زمينه همكاری و ايجاد هماهنگی بين فعاليت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
30- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملي ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايی و يا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی
31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعی و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان
32- شناسايی استعدادهای منطقه و تعيين نيازمندی های شهرستان و تصميم گيري ، هماهنگی و هدايت برنامه ريزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاكيد بر اولويت های توسعه منطقه در چهارچوب سياست ها و راهبردهای توسعه ملی
33- هدايت و هماهنگی فعاليت های بانكی و تعيين اولويت ها در اعطای تسهيلات تكليفی بانكی در چهارچوب سياست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباری غير دولتی و جذب سرمايه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعاليت های توليدی و عمرانی
34- اجرای ساير وظايفی كه در شهرستان از طريق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد . مانند طرح ملی آمارگيری ، سرشماری و آمارگيری كارگاهی ، ريشه كنی فلج اطفال و ...
35- انتصاب مديران شهرستان و مسئولين نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماينده صدا و سيما توسط مديران كل با هماهنگی فرماندار صورت مي گيرد
36- چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايی استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هياتی مركب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير كل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود
37- عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد
38- كليه روسای ادارات و يا بالاترين مقام اجرايی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وی معرفی نمايند
39- در مواردی كه فرماندار حضور رئيس اداره ای را در شهرستان در زمان معين ضروری بداند ، مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصی يا ماموريت در آن زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد
40- فرماندار می تواند در اجرای وظايف واحدهای اجرايی در شهرستان كه به نحوی با برنامه های توسعه و سياست های عمومی و مسائل امنيتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگی بين واحدهای مذكور و استفاده بهينه از امكانات آن ها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستور العمل های اجرايی نمايد
41- كليه واحدهای قضايی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی كه به نحوی با آرامش و امنيت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی هاي لازم را با فرماندار معمول دارند .‌ آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهيه و به تصويب شورای عالی اداری خواهد رسيد
42-كليه دستگاه های اجرايی موظفند ترتيبی اتخاذ نمايند كه فرماندار از مأموريت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد
43- كليه شوراها ، ستادها و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظايف دستگاه ها اجرايی در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود
44- واحدهای اجرايی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خويش به فرماندار مي باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دريافت نمايد
45- به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگی بين فعاليت های مختلف و افزايش قابليتها ، كارايی دستگاه های اجرايی و تحقق سياست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به رياست فرماندار تشكيل می گردد . تركيب ، وظايف ، اختيارات و نحوه كار شورای مزبور بر اساس آئين نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهيه و به تصويب شورای عالی اداری خواهد رسيد
46- انجام مراسم تشريفات (استقبال ، پذيرايی ، مشايعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی كه رسما به شهرستان سفر می نمايند به عهده فرماندار می  باشد
آيين نامه اجرايی موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام تشريفات مربوطه به موجب آيين نامه ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

بنا به مراتب فوق همان گونه كه ملاحظه می شود وظايف فرماندار از گستردگی خاصی برخوردار می باشد و با عنايت به اين امر بديهی است كه فرماندار برای ايفای مسئوليت های مذكور بايد ساز و كار لازم را فراهم نمايد لذا بخشی از وظايف فرماندار شهرستان توسط بخشداری ها و واحدهای مختلف فرمانداری از جمله امور اجتماعی و انتخابات ، دفتر شهر و روستا ، دايره عمران ، تعزيرات آرد و نان ، دفتر سياسی و حراست ، اداری و مالی و روابط عمومی انجام می گيرد 

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )